Podstawa programowa dla gimnazjum - zajęcia techniczne
ok ok
Untitled

Strona poświęcona nauce zdalnej dla uczniów
Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Małochwieju Dużym

Dzisiaj jest:

Niedziela
29
Marca
2020 rokuDo wakacji
pozostało: 89 dni

Obecnie użytkowników online: 9


Wybrane treści aktualnej podstawy programowej, dotyczące nauczania zajęć technicznych na III etapie kształcenia, zgodne z Dz.U. z 2009 r. nr 4; poz. 17
Przy opracowywaniu tego dokumentu korzystałem ze strony: www.infor.pl


Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego


ZAJĘCIA TECHNICZNE
III etap edukacyjny: gimnazjum


Cele kształcenia – wymagania ogólne

 1. Rozpoznawanie urządzeń technicznych i rozumienie zasad ich działania.
 2. Opracowywanie koncepcji rozwiązań typowych problemów technicznych oraz przykładowych rozwiązań konstrukcyjnych.
 3. Planowanie pracy o różnym stopniu złożoności, przy różnych formach organizacyjnych pracy.
 4. Bezpieczne posługiwanie się narzędziami i przyrządami.

Przykładowe zajęcia: Zajęcia modelarskie

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

Uczeń:
 1. Rozpoznaje i rozumie potrzebę budowania różnych typów modeli:
  1. zna możliwości wykorzystania modeli do przedstawiania wielkości, kształtu i rozwiązań konstrukcyjnych rzeczywistych urządzeń technicznych dla celów sportowych, szkoleniowych lub wystawienniczych;
  2. wykonuje pomiary i weryfikuje rozwiązania modelowe w odniesieniu do rozwiązań rzeczywistych – wyjaśnia konieczność stosowania skali w modelarstwie.
 2. Opracowuje pomysły (koncepcje) rozwiązań typowych problemów technicznych pojawiających się w projektowaniu modeli:
  1. rysuje schemat blokowy (funkcjonalny) i porównuje funkcje budowanych modeli, np.: statków, okrętów, samolotów, taboru kolejowego, rakiet, urządzeń przemysłowych;
  2. wykonuje koncepcje modeli w formie szkiców technicznych.
 3. Opracowuje szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne budowanych modeli:
  1. dobiera materiały na podstawie wymagań konstrukcyjnych modelu;
  2. wykonuje dokumentację techniczną modeli latających, pływających, kołowych oraz budowli; wykonuje rysunki techniczne z wykorzystaniem komputerowych edytorów graficznych.
 4. Umie zaplanować wykonanie prac modelarskich o różnym stopniu złożoności, przy różnych formach organizacyjnych pracy:
  1. przestrzega zasad organizacji pracy w pracowni modelarskiej;
  2. zna zasady opisywania, katalogowania i przechowywania materiałów modelarskich, takich jak: kleje i lakiery, materiały drzewne, papier, metale, płótna, elementy elektroniczne.
 5. Bezpiecznie posługuje się narzędziami i przyrządami modelarskimi:
  1. posługuje się narzędziami do precyzyjnej obróbki ręcznej: drewna, metali, tworzyw sztucznych, papieru;
  2. montuje modele z drewna, papieru, tworzyw sztucznych, metali.
 6. Uruchamia modele przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa:
  1. sprawdza, reguluje i konserwuje modele według przeznaczenia i rodzaju zastosowanych materiałów; czyta ze zrozumieniem instrukcję obsługi urządzeń;
  2. określa najczęściej występujące niesprawności budowanych modeli.
 7. Zna zasady rozwiązań problemów utylizacji niesprawnych modeli oraz ponownego wykorzystania materiałów odpadowych stosowanych do ich budowy.

Zalecane warunki i sposób realizacji

Szkoła opracowuje i przedstawia uczniom ofertę zajęć technicznych. Rodzaj zajęć oraz realizowany program powinny być dostosowane do zainteresowań uczniów. Zajęcia mogą być realizowane w trybie regularnych, cotygodniowych spotkań lub w trybie projektu wskazanego przez nauczyciela lub zaproponowanego przez uczniów, także w korelacji z pracą nad projektami z innych zajęć edukacyjnych. Przygotowując konkretną ofertę zajęć technicznych, nauczyciel, uwzględniając wymagania ogólne, precyzuje wymagania szczegółowe wynikające z wybranego zakresu i formy zajęć.
Istnieje możliwość realizowania różnych zajęć technicznych, np. elektronicznych, krawieckich, nauki jazdy na motorowerze lub związanych z rękodziełem regionalnym (np. hafciarstwo, plecionkarstwo). Można je także skojarzyć z programem preorientacji zawodowej.
Zajęcia techniczne oferowane przez szkołę mogą stanowić podstawę do stworzenia lokalnej (gminnej, powiatowej, dzielnicowej) oferty, z której uczniowie mogą wybrać interesujące ich zajęcia.

© Copyright 2020 | Andrzej Jasionowski
Strona należy do domeny malochwiej.pl

Dotychczas odwiedziliście tę stronę:
2207 razy