Podstawa programowa dla szkoły podstawowej - zajęcia techniczne
ok ok
Untitled

Strona poświęcona nauce zdalnej dla uczniów
Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Małochwieju Dużym

Dzisiaj jest:

Niedziela
29
Marca
2020 rokuDo wakacji
pozostało: 89 dni

Obecnie użytkowników online: 6


Wybrane treści aktualnej podstawy programowej, dotyczące nauczania zajęć technicznychna II etapie kształcenia, zgodne z Dz.U. z 2009 r. nr 4; poz. 17
Przy opracowywaniu tego dokumentu korzystałem ze strony: www.infor.pl


Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych


ZAJĘCIA TECHNICZNE
II etap edukacyjny: klasy IV-VI


Cele kształcenia – wymagania ogólne

 1. Rozpoznawanie i opis działania elementów środowiska technicznego.
 2. Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych (od pomysłu do wytworu).
 3. Sprawne i bezpieczne posługiwanie się sprzętem technicznym.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe
 1. Opisywanie techniki w bliższym i dalszym otoczeniu.
  Uczeń:
  1. opisuje urządzenia techniczne ze swojego otoczenia, wyróżnia ich funkcje;
  2. podaje zalety i wady stosowanych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych.
 2. Opracowywanie koncepcji rozwiązań problemów technicznych.
  Uczeń:
  1. rozpoznaje materiały konstrukcyjne: papier, materiały drzewne, metale, tworzywa sztuczne; bada i porównuje podstawowe ich właściwości: twardość i wytrzymałość; określa możliwości wykorzystania różnych materiałów w technice w zależności od właściwości;
  2. zapisuje rozwiązania techniczne w formie graficznej, wykonuje odręczne szkice techniczne i proste rysunki rzutowe (prostokątne i aksonometryczne), analizuje rysunki techniczne stosowane w katalogach i instrukcjach obsługi;
  3. konstruuje modele urządzeń technicznych, posługując się gotowymi zestawami do montażu elektronicznego i mechanicznego.
 3. Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych.
  Uczeń:
  1. wypisuje kolejność działań (operacji technologicznych); szacuje czas ich trwania; organizuje miejsce pracy;
  2. posługuje się podstawowymi narzędziami stosowanymi do obróbki ręcznej (piłowania, cięcia, szlifowania, wiercenia) różnych materiałów i montażu.
 4. Sprawne i bezpieczne posługiwanie się sprzętem technicznym.
  Uczeń:
  1. potrafi obsługiwać i regulować urządzenia techniczne znajdujące się w domu, szkole i przestrzeni publicznej, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa; czyta ze zrozumieniem instrukcje obsługi urządzeń;
  2. bezpiecznie uczestniczy w ruchu drogowym jako pieszy, pasażer i rowerzysta.
 5. Wskazywanie rozwiązań problemów rozwoju środowiska technicznego.
  Uczeń:
  1. opisuje zasady segregowania i możliwości przetwarzania odpadów z różnych materiałów: papieru, drewna, tworzyw sztucznych, metali i szkła;
  2. opracowuje projekty racjonalnego gospodarowania surowcami wtórnymi w najbliższym środowisku: w domu, na osiedlu, w miejscowości.

Zalecane warunki i sposób realizacji

W nauczaniu przedmiotu najważniejszym celem jest opanowanie przez uczniów praktycznych metod działań technicznych.
Zalecane jest prowadzenie zajęć technicznych w odpowiednio przystosowanych i wyposażonych pracowniach, w grupach dostosowanych do liczby stanowisk w pracowni.
Zajęcia techniczne pozwalają przygotować ucznia do uzyskania karty rowerowej.

© Copyright 2020 | Andrzej Jasionowski
Strona należy do domeny malochwiej.pl

Dotychczas odwiedziliście tę stronę:
2215 razy